TWOJA PRZESTRZEŃ - psychoterapia i rozwój

X

Regulamin korzystania z usługi Newsletter

Twoja Przestrzeń Psychoterapia i Rozwój przez Ciało i Ruch Magdalena Kidoń

 1. Regulamin określa zasady korzystania z usługi Newsletter.
 2. Usługa Newsletter udostępniania jest przez Magdalenę Kidoń, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Twoja Przestrzeń Psychoterapia i Rozwój przez Ciało i Ruch Magdalena Kidoń z siedzibą w Krakowie przy ul. Stanisława Rokosza 19, 31-234 Kraków.
  Dane kontaktowe:
  1)  adres pocztowy: ul. Stanisława Rokosza 19, 31-234 Kraków
  2) adres poczty elektronicznej: terapiadmt@gmail.com
 3. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest informacja w formie e-mail, zwana dalej „Newsletterem”. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 4. Newsletter zawiera informacje o bieżących aktualnościach firmy Twoja Przestrzeń.
 5. Newsletter wysyłany jest nie częściej niż raz w miesiącu.
 6. Każdy Newsletter zawiera:
  1)  informację o nadawcy Newslettera, którym jest Twoja Przestrzeń Psychoterapia i Rozwój przez Ciało i Ruch Magdalena Kidoń z siedzibą w Krakowie,
  2)  wypełnione pole „Temat” określające treść Newslettera,
  3)  informację o sposobie rezygnacji z usługi Newsletter lub zmianie adresu email Użytkownika, na który wysyłany jest Newsletter.
 7. Korzystanie z usługi Newsletter jest uzależnione od posiadania przez Użytkownika komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet oraz od posiadania przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 8. Zamówienie usługi Newsletter następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika następujących czynności rejestracyjnych na stronie internetowej:
  1)  podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika w formularzu zamieszczonym na stronie internetowej,
  2)  wyrażenie zgody na otrzymywanie na podany w formularzu adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  3)   zaakceptowanie niniejszego Regulaminu,
  4)   naciśnięcie (kliknięcie) na przycisk „Zapisz się”,
 9. Naciśnięcie (kliknięcie) na link potwierdzający rejestrację powoduje dodanie adresu poczty elektronicznej Użytkownika (adresu e-mail) do listy e-mailingowej. Adres poczty elektronicznej Użytkownika (adres e-mail) będzie wykorzystywany w celu wysyłania Użytkownikowi Newsletterów.
 10. Podanie w formularzu, podczas czynności rejestracyjnych, adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika jest niezbędne do świadczenia usługi Newsletter.
 11. Administratorem danych osobowych Użytkowników, jest Twoja Przestrzeń Psychoterapia i Rozwój przez Ciało i Ruch Magdalena Kidoń z siedzibą w Krakowie. Użytkownik może skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: ul. Stanisława Rokosza 19, 31-234 Kraków.
 12. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w związku z udziałem w usłudze Newsletter.
 13. Przekazanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody w zakresie udziału w usłudze Newsletter jest dobrowolne.
 14. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest udzielona zgoda a samo przetwarzanie danych Użytkownika odbywa się w zgodzie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219).
 15. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Użytkownika zgody.
 16. Dane osobowe Użytkowników przekazywane będą do firm obsługujących firmę w zakresie teleinformatycznym, prawnym oraz realizującym działania marketingowe.
 17. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 18. Użytkownik ma prawo żądać dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania (poprawiania), przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 19. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, prawo wniesienia skargi do Prezesa urzędu ochrony danych osobowych oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 20. W oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane wobec Użytkowników zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje będące wynikiem profilowania.
 21. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany uprzednio adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z usługi Newsletter, klikając na link „wypisz się z Newslettera” umieszczony w stopce każdego Newslettera.
 22. Użytkownik może udostępniać otrzymany Newsletter innym osobom, jednak ma zakaz dodawania i przekazywania treści o charakterze bezprawnym.
 23. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres terapiadmt@gmail.com.
 24. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie pod adresem https://newsletter.terapia-cialo-ruch.pl/regulamin w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 25. Zalecamy zapoznanie się także z Polityką prywatności i plików cookies, dostępną na stronie internetowej pod adresem: https://terapia-cialo-ruch.pl/polityka-prywatnosci/